5. týden velikonoční
(cyklus C)

 

Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

 

pondělí 25.4. svátek sv. Marka

Měl dvě jména: hebrejské Jan a římské Marek (Sk 12,12)sv. Marek. Jeho matce Marii patřil v Jeruzalémě dům, v němž se scházeli Ježíšovi učedníci; má se za to, že se tam konala i poslední večeře (Mk 14,14) a příprava na seslání Ducha svatého (Sk 1,13). Spolu se svým příbuzným Barnabášem doprovázel sv. Pavla na jeho první apoštolské cestě (Sk 12,25), ale z Perge v Pamfýlii se vrátil zpět do Jeruzaléma (Sk 13,13). Potom odešel s Barnabášem na Kypr (Sk 15,39) a později byl s Pavlem v Římě (Flm 24; Kol 4,10; 2 Tim 4,11). Byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal evangelium. Snad byl oním chlapcem, o němž se zmiňuje při vyprávění o Ježíšově zatčení v Getsemanské zahradě (Mk 14,51-52). Připisuje se mu založení církevní obce v Alexandrii, kde také zemřel mučednickou smrtí. Jeho ostatky byly v 9. století přeneseny do Benátek.
zdroj: www.liturgie.cz

pátek 29.4. sv. Kateřina Sienská

Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Ve svých 6 letech měla první vidění, po němž zasvětila své panenství Kristu a vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani psát, ale diktovala spisy vynikající zdravou naukou a duchovní vroucností. Zemřela ve svých 33 letech 29.dubna 1380 v Římě. V roce 1461 byla prohlášena za svatou a 4. října 1970 za učitelku církve. Papež Jan Pavel II. ji 1. října 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy (spolu se sv. Brigitou Švédskou a sv. Terezií Benediktou od Kříže).

Více o Kateřině Sienské se dozvíte např. z:
Katecheze Benedikta XVI., 24. 11. 2010

nebo se můžete začíst do vyprávění slavného romanopisce Louise de Wohla, který sepsal život sv. Kateřiny Sienské v knize s názvem Dobývat nebe

sv. Kateřina SienskáZdroj: www.abcsvatych.cz

neděle 1.5. sv. Josef Dělník

sv. Josef DělníkSv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a v jeho důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu. Už od Lva XIII. se papežové snaží obrátit pozornost křesťanského světa k chápání tohoto hlubšího smyslu lidské práce. První máj, slavený v dnešním světě jako den práce, je proto od roku 1955 postaven pod ochranu sv. Josefa.  
zdroj: www.liturgie.cz

Modlitba k sv. Josefu od papeže sv. Pia X.

Chvályhodný svatý Josefe, vzore všech pracujících, vypros mi milost, abych i já pracoval v duchu pokání, abych činil zadost za své četné hříchy; abych pracoval svědomitě, spíše z pocitu povinnosti než pro svou zálibu; abych pracoval radostně a abych byl Bohu vděčný za život i za všechny dary, které jsem od něho obdržel. Vyprošuj mi, abych pracoval řádně, pokojně, s vírou a trpělivostí a nenechal se odradit únavou nebo obtížemi; abych pracoval především s čistým úmyslem a nesobecky a abych pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.