Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

pondělí 19. 3. Slavnost sv. Josefa

Svatý Josef - tesař, pocházel z královského rodu Davidova a žil v Nazaretě. Zasnoubil se tam s Marií, která počala dítě. Protože Josef byl spravedlivý, chtěl se s ní tajně rozejít. Ve snu se mu ale zjevil anděl Páně a řekl mu, aby Marii k sobě přijal, že dítě je z Ducha svatého, narodí se jí syn a dá mu jméno Ježíš. Josef se tak stal ochráncem, živitelem a pěstounem Ježíše Krista a tedy hlavou Svaté rodiny. Ačkoli nebyl tělesným otcem Ježíše, uctívá ho církev jako patrona otců rodiny.

Bývá zobrazen s atributy jako tesařské náčiní (např. pila, sekera, úhelník), někdy rozkvetlá hůl (podle apokryfů byl takto zvolen za Mariina muže); často je zobrazován s malým Ježíškem v náručí a s lilií jako symbolem čistoty. Je patronem rodin, sirotků řemeslníků, tesař, vychovatelů...

Více o sv. Josefovi

Autorka obrázku: Lucie Fričová


úterý 20. 3. sv. Archip

Byl synem Filemona, jemuž psal apoštol Pavel list, který posílal po uprchlém otroku Onesimovi. Pocházel tedy z bohaté rodiny v Kolosách ve Frygii v Malé Asii. V jejich domě se shromažďovali křesťané. Archipovi rodiče Filemon a Appie byli za císaře Nerona bičováni, uzavřeni v jámě a zasypáni kamením. O Archipovi není mnoho zpráv. V Kolosách byl knězem a nazván spolubojovníkem Pavlovým. Bylo mu od něj připomenuto, aby plnil povinnosti služby, kterou přijal, aby nepolevil v horlivosti, s níž začal.


sobota 24. 3. sv. Kateřina Švédská

Bezpochyby znáte svatou Brigitu Švédskou, patronku Evropy. Také její dceru Kateřinu ctíme jako světici a v kalendáři si ji připomínáme právě dnes.
Kateřina Švédská se narodila roku 1331 ve švédském městě Vadstena jako druhá z osmi dětí sv. Brigity. Jako mladá byla provdána za vznešeného skutečně ušlechtilého muže jménem Edgar von Kyren. Roku 1350 – ve Svatém roce – se připojila ke své matce na poutí do Říma. Tam ji také zastihla zpráva o manželově náhlé smrti. Mladičká vdova se pevně přimkla ke své matce a spojila svůj život s jejím – na modlitbách, na poutích, v klášteře. Po smrti sv. Brigity v Římě 23. července 1373 doprovodila její ostatky do Švédska a vstoupila do kláštera, který její matka sama založila. Zde byla také roku 1380 zvolena představenou. V úřadu však nesetrvala dlouho. Následujícího roku se znovu vydala do Říma, aby se zde účastnila zahájení kanonizačního procesu své matky Brigity. Velice krátce po návratu ji zastihla smrt; stalo se tak 24. března 1381.


neděle 25. 3. Květná (pašijová) neděle

Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky - paschou, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách této neděle se poprvé čtou "pašije" (od slova passio = části evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista) a symbolicky se žehnají palmové ratolesti - v našich krajích tzv. kočičky.

(Životopisy a texty svatých převzaty z breviáře)