Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

 

Velikonoční triduum

Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli.


Zelený čtvrtek 29. 3.

Na zelený čtvrtek dopoledne je sloužena mše sv. pouze v diecézních chrámech, kde se scházejí kněží se svým biskupem a obnovují své kněžské sliby. Vyjadřují tak vděčnost za dar svátosti kněžství a slaví takový svůj "kněžský svátek" (tak jim nezapomeňme popřát a poděkovat). :-) Při této mši sv. (tzv. Missa Chrismatis) se koná obřad svěcení olejů (křižma pro křest, biřmování a svěcení, oleje katechumenů a oleje pomazání nemocných).

Mimo to jsou slouženy až večerní mše svaté na památku Večeře Páně, kterými začíná velikonoční triduum.

V liturgii zeleného čtvrtku začínáme prožívat jakoby už slavení velkopáteční, když si připomínáme události jako je mytí nohou učedníkům, ustanovení Eucharistie při poslední večeři, Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a nakonec Ježíšovo zajetí.

 

Na pozadí starozákonních smluv, které byly předobrazy, ustanovuje Ježíš smlouvu novou, když se vkládá do eucharistické oběti, kterou dnes ustanovuje, abychom ve mši zvěstovali Jeho smrt a zmrtvýchvstání, dokud on nepřijde ve slávě.

Každá mše svatá je proto uskutečněním a zpřítomněním Kristovy vykupitelské smrti. Ježíš nám ze svého obětního stolu podává největší dar – své tělo a krev – které jsou pramenem nového života.

Když oslavujeme ustanovení Oltářní svátosti, naše radost je tak veliká, že na chvíli zapomínáme na smutek, který v těchto dnech převládá, a zpíváme slavnostní Glória za doprovodu hudby a zvonů. Radost z nesmírného Pánova daru hned vystřídá hluboký smutek z Jidášovy zrady i smutek z našich osobních hříchů, křivd a zrad, za které Ježíš podstoupí smrt na kříži. Proto zmlkne hlas zvonů, utichne veškerá hudba. A až do velikonoční vigílie je nahradí tupé dřevěné údery klepáčů.


Velký pátek 30. 3.

V tento den, který můžeme prožívat už i jako státní svátek, se podle pradávné církevní tradice nikde neslaví eucharistická oběť mše svaté, protože ji dnes krvavým způsobem slouží sám Kristus, když na oltáři kříže přináší za nás oběť svého těla a krve. Jeho smrt nám připomíná i liturgická barva – barva krve, tedy červená. 

Liturgie velkého pátku se skládá ze tří částí:

  • z boholoslužby slova,
  • z uctívání kříže
  • a ze svatého přijímaní.

Při uctívání kříže zazní: „Hle, Kříž, na kterém umřel Spasitel světa." „Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste.“ Od tohoto obřadu až po slavení velikonoční vigilie si klekáme před křížem tak, jako před svatostánkem.


Bílá sobota 31. 3.

Bílá sobota je druhým dnem, kdy se neslaví mše sv. Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci.

Bohoslužba začíná slavností světla. Kněz požehná oheň a od něj rozsvítí velikonoční svíci – paškál. Svíce je značena číslicemi tohoto kalendářního roku a prvním a posledním písmenem řecké abecedy – alfa a omega, které symbolizují, že Kristus je počátek i konec všeho. Kněz vloží do paškálu pět hrudek kadidla na památku Kristových oslavených ran.

Následuje bohoslužba slova. Je vybráno devět čtení z Písma svatého: sedm ze Starého zákona a dvě z Nového zákona. Na závěr bohoslužby slova zazní slavnostní ALELUJA!

Po homilii následuje křestní bohoslužba. Nejprve se světí křestní voda. Katechumeni, kteří se připravili na křest, jsou o této noci pokřtěni a biřmováni. Ostatní věřící, kteří se během postní doby na Velikonoce připravili, obnovují svoje křestní závazky. Svěcenou vodou se po Veliké noci opět plní kropenky v kostelích.

Závěr a vrchol velikonoční vigilie tvoří slavení eucharistie.

"Kristův kříž je stromem života."
(antifona z breviáře)

ilustrace pocházejí ze soukromého fotoarchivu @JzJ