Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

pondělí 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně

Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi 25. 3., musela být letos kvůli velikonočním svátkům přesunuta na nejbližší možný den a tím je pondělí po velikonočním oktávu. Archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. O této události pojednává Lukášovo evangelium (Lk 1,26-38):

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

 


úterý 10. 4. sv. Michael de Sanctis

Michael se narodil 29. září 1591 v katalánském městečku Vich nedaleko Barcelony. Od mládí se cítil povolán k řeholnímu životu, a když se mu podařilo překonat odpor příbuzných, vstoupil roku 1603 do konventu trinitářů v Barceloně. Zde také 30. září 1607 složil řeholní sliby. Při nich přijal přízvisko »de sanctis – ode (všech) svatých«. Michael žil intenzivním duchovním životem a často se mu dostávalo mystických zážitků. Jeho nadřízení se k nim stavěli zpočátku rezervovaně, proto poslali mladého Michaela do Sevilly, aby zde mohli jeho mystické stavy posoudit zkušení teologové a znalci duchovního života. Ti je uznali za autentické.

Představení pak usoudili, že tento řeholník, plný lásky k Bohu, by mohl být velice užitečný a schopný v apoštolátu jak uvnitř řeholní rodiny, tak ve světě. Michael byl zvolen vikářem konventu v Baeze, kde působil mezi univerzitními studenty, šlechtici i veřejnými hříšníky a přispěl k řadě osobních konverzí. Zde také studoval a napsal traktát »O tichosti duše« a báseň o cestě k Bohu; tato díla byla oceňována jak teology, tak literárními kritiky. Po čase se Michael stal představeným ve Valladolidu. Tehdy v tomto městě sídlil španělský královský dvůr, na němž se Michaelovi otevřelo nové pole působnosti. Král Filip III. i jeho příbuzní si tohoto světce velice vážili a konzultovali s ním otázky svého duchovního života. Ve Valladolidu také Michael de sanctis 10. dubna 1625 zemřel. 8. června 1862, o slavnosti Seslání Ducha Svatého, byl Michael kanonizován.

Zdroj ilustrace: https://goo.gl/images/NBFz6M


středa 11. 4. sv. Stanislav, biskup a mučedník

Narodil se kolem roku 1030 v polském městečku Szczepanowski. Po studiích v Paříži se stal knězem a v roce 1071 krakovským biskupem. Plnil své povinnosti jako dobrý pastýř a nemohl mlčet k pohoršlivému způsobu života tehdejšího krále Boleslava II. Ten sice slíbil, že napraví své chování, ale nezanechal svých výstředností. Biskup ho veřejně exkomunikoval. Král přesto dále přicházel na bohoslužby, přišel za biskupem i do kostela sv. Michala na krakovském předměstí a tam ho vlastní rukou probodl mečem 11. dubna 1079. Po deseti letech bylo světcovo tělo přeneseno do katedrály a v roce 1253 byl prohlášen za svatého.

Zdroj ilustrace: www.abcsvatych.com