Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

úterý 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Dnes nám liturgie nabízí Památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato památka má svůj původ v Belgii a je po Mariině Nanebevzetí jedním z nejmladších mariánských svátků, který do kalendáře zavedl papež první světové války Benedikt XV.
Jedním z prvních znaků Mariina prostřednictví mezi Bohem, Božím Synem a člověkem je Mariina přímluva na svatbě v Káně galilejské, aby Ježíš proměnil vodu ve víno. Maria jako obyčejná židovská žena zná potřeby a nedostatky lidí a má s námi soucit, chápe naši lidskost, tělesnost, a proto se přimlouvá. Ona však nebere Bohu jeho moc a výsadu být pramenem a zdrojem, ona chce jen pomáhat, přimlouvat se a být prostřednicí, mostem, mezi velikostí Boha a naší lidskostí.
(Převzato z článku Romana Janáče)


Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!

V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

(Z homilií svatého Bernarda, opata)


čtvrtek 10. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista z Hory Olivetské na nebesa 40 dní po jeho vzkříšení. Tuto událost popisuje evangelista Lukáš těmito slovy:

"Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim.
A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi." (LK 24, 50-51).

Nanebevstoupení PáněAutor: Višňakov Ivan Jakovlevič,
olej na plátně, Státní ruské muzeum, Petrohrad: http://www.rodon.cz

Událost je také zaznamenána ve Skutcích apoštolů v 1. kapitole. Ježíš vzhledem ke své božské podstatě na nebe vstoupil sám, na rozdíl od nanebevzetí Panny Marie, která je do nebe vzata.

Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek po 6. neděli velikonoční, avšak v některých oblastech se slaví až následující neděli, na kterou jinak připadá 7. neděle velikonoční.

Svátkem jako takovým začíná devítidenní období (svatodušní novéna) před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého.


sobota 12. 5. Výročí posvěcení katedrály sv. Víta

svátek v pražské diecézi


Tento den se také koná Pouť křesťanských médií 2018 na Velehradě.


7. neděle velikonoční 13. 5. Panna Maria Fatimská

V portugalské Fatimě se 13. května 1917 zjevila třem dětem – Lucii Santosové, Františkovi a Jacintě Martovým – Matka Boží. Vždy 13. dne následujících pěti měsíců se s nimi setkala znovu; učila je modlitbě, vybízela k pokání a k prosbám za svět, za hříšníky, za papeže a za země zasažené světovou válkou – zvláště hovořila o Rusku, které bylo ještě téhož roku postiženo bolševickým pučem a nastolením nejhorší krutovlády světových dějin. Právě díky fatimskému zjevení přidáváme v modlitbě růžence po každém desátku slova:

»Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«

U příležitosti 100. výročí těchto mariánských zjevení papež František navštívil Fatimu a 13. 5. 2017 pasáčky Francisca a Jacintu Martovi při mši sv. přímo na náměstí před bazilikou svatořečil.

Světový den modliteb za sdělovací prostředky

Na sedmou neděli velikonoční připadá i svědový den modliteb za sdělovací prostředky. Poselství Svatého otce Františka k 52. světovému dni sdělovacích prostředků v celém znění naleznete zde a ve verzi k poslechu v Audioarchivu Proglasu.

Den matek

Svátek matek se slaví druhou květnovou neděli. Celosvětově není datum svátku jednotné. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně.

Každý z nás má maminku, která ho porodila, nezapomeňme jí poděkovat. :-)