Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

pondělí 11.6. Památka sv. Barnabáše

Pocházel z ostrova Kypru, byl to levita a původně se jmenoval Josef, jméno Barnabáš ("Syn útěchy") mu dali apoštolové pro jeho povahu a vliv na okolí. Nejvíce pozornosti je mu věnováno ve Skutcích apoštolů a sv. Pavel ho také zmiňuje ve svých listech. Po příchodu Pavla do Jeruzaléma, se ho ujal a společně se svatým Pavlem se věnoval misionářským cestám.

sv. Barnabáš

Později přivedl Pavla z Tarsu do Antiochie, kde oba zůstali a kázali o Kristu všem pohanům. Poté byli vyslání společně s Barnabášovým bratrancem Markem na misie do Malé Asie. Cestou navštívili Kypr a Marek je opustil. Před odpůrci museli utéct a vrátili se do Jeruzaléma, kde na koncilu uhájili názor, že nežidovští konvertité nemusí přijmout židovské tradice (zejména obřízku), aby došli spásy.

Nakonec se jejich cesty rozdělili. Barnabáš s Markem pak odešel na rodný ostrov Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 - 62 od židů kamenován a pak snad upálen.

Bože, tys povolal svatého Barnabášeplného víry a Ducha svatého – k apoštolské práci mezi pohany; probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
(modlitba z breviáře)


úterý 12. 6. sv. Jan z Fakunda

San Facundo je město ve Španělsku na území historického království León; dnes jej na mapách najdete pod jménem Sahagún. Roku 1419 se zde narodil v rodině de Castrillo syn jménem Jan. Vzdělání získal v benediktinském klášteře a roku 1445 byl vysvěcen na kněze. Vystudoval univerzitu v Salamance a roku 1463 se stal augustiniánským řeholníkem. Splnil tak slib, který dal v době své nemoci. Duchovní život svatého Jana byl zasvěcen především eucharistické úctě. Byl však i vyhledávaným zpovědníkem a známým kazatelem; zvláště horlil proti nejrůznějším výstřelkům nemravnosti.

Později se dokonce objevila legenda, která tvrdí, že na základě Janova kázání se rozešel jistý šlechtic se svou milenkou – dnes je v módě říkat „přítelkyní“ – s níž dosud žil v konkubinátu. Dotyčná však přísahala pomstu a prý byla hybatelkou spiknutí, které vedlo k vraždě Jana z Fakunda jedem. Kdož ví… V každém případě je historickým faktem, že sv. Jan z Fakunda zemřel v Salamance 11. června 1479. Kanonizován byl až po dvou staletích, roku 1690.


středa 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy

Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků a po dokončení studií přijal kněžské svěcení. V roce 1220 se stal františkánem a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu v klášteře na Sicílii se setkal v Assisi se sv. Františkem (1221), na jeho přání pak v Bologni učil řádové spolubratry teologii. V severní Itálii kázal proti katharům, v jižní Francii proti sektě albigenských, po návratu do Itálie proti lichvářům a zasazoval se o práva chudých. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 13. června 1231 ve svém klášteře v Arcelle u Padovy ve věku pouhých 36 let. Za necelý rok byl prohlášen za svatého a v roce 1946 za učitele církve.

sv. Antoníček

Je o něm známo, že je patronem všech hledajících ztracených věcí. Byl totiž mistrem v hledání „ztracených ovcí“ a chceme-li, mohl by být mocným přímluvcem v hledání ztracené víry. Bývá zobrazován, jak káže rybám, nebo s malým Ježíškem a s lilií.

Více o životě sv. Antonína z Padovy naleznete zde


pátek 15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka

Sv. Vít je mladičký sicilský mučedník z počátku 4. století. Byl obžalován vlastním otcem a pro víru snášel mnohá mučení. Zemřel mučednickou smrtí údajně už v 7 letech, ale o jeho životě nemáme spolehlivých zpráv. Byl uctíván už v 5. století,  patří mezi čtrnáct svatých pomocníků v nouzi. Protože dříve se lidé probouzeli s východem slunce, na jeho svátek se vstávalo nejčasněji z celého roku. Z tohoto důvodu se stal patronem houbařů, kteří časně vstávají. Je také patronem mládeže. Jeho ostatkům se můžeme poklonit v pražské katedrále.


(zdroj životopisů: www.liturgie.cz)