Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

středa 11. 10. sv. Jan XXIII., papež

Angelo Giuseppe Roncalli se narodil v roce 1881 ve vesnici Sotto il Monte nedaleko Bergama. V jedenácti letech vstoupil do malého semináře a později pokračoval v Papežském semináři v Římě. Po vysvěcení na kněze v r. 1904 působil jako sekretář biskupa v Bergamu. V roce 1921 začal svou službu u Svatého Stolce jako Prezident pro Itálii Centrální rady Papežského díla šíření víry. Od r. 1925 působil jako apoštolský vizitátor a později apoštolský delegát v Bulharsku, od r. 1935 jako apoštolský delegát v Turecku a Řecku, od r. 1944 jako apoštolský nuncius ve Francii. V roce 1953 se stal kardinálem a byl jmenován patriarchou v Benátkách. V roce 1958 byl zvolen papežem: svolal Římskou synodu, ustanovil komisi pro revizi Kodexu kanonického práva, svolal II. ekumenický vatikánský koncil. Zemřel večer dne 3. června 1963.


sobota 14. 10. Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka

Narodil se v 2. polovině 2. století v římském Zátibeří. Pocházel z křesťanské rodiny a byl původně otrokem. Papež Zefyrin, původně také otrok, ho vysvětil na jáhna (kolem roku 199) a svěřil mu správu křesťanského hřbitova na Via Appia - dnešních Kalistových katakomb. Když pak byl sám zvolen za papeže (217), postavil se proti němu římský kněz Hippolyt se svými stoupenci. Kalist vystoupil proti sabeliánům a odsoudil jejich bludné učení o nejsvětější Trojici. Dovolil přijímat kající hříšníky zpět do církve. Uznával platnost manželství uzavřených mezi svobodnými ženami a otroky. V Zátibeří zřídil správní a dobročinný ústav, v jehož sousedství byla v době papeže Julia I. (337-352) postavena bazilika S. Maria in Trastevere; tam byl také 14. 10. 222 ubit protikřesťanskými výtržníky. Pohřben byl nejprve v Kalepoidových katakombách a později přenesen do této baziliky.


neděle 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše

Narodila se 28. 3. 1515 v Avile ve středním Španělsku. Když jí bylo 14 let, zemřela jí matka a otec ji dal na vychování k sestrám augustiniánkám. Po vstupu ke karmelitkám (1536) prožívala nejprve období vážného onemocnění a neklidu. V roce 1557 se rozhodla vyloučit ze svého života všechno, co by ji odvádělo o Boha. Začala žít životem hluboké vnitřní modlitby a toužila po návratu k původní řeholi s přísnou klauzurou. Po založení prvního kláštera reformovaných karmelitek (1562) zakládala další a po setkání se sv. Janem od Kříže (1568) dávala podnět k zakládání mužských reformovaných klášterů. Její spisy se staly školou modlitby. Zemřela v Albě de Tormes 4. 10. 1582. V roce 1622 byla prohlášena za svatou a v roce 1970 za učitelku církve. Tereziánská mystika, vyznačující se smyslem pro realitu duchovního života a intimním osobním vztahem ke Kristu, silně ovlivnila duchovní vývoj své doby a měla velký vliv i na myšlení a tvorbu našich barokních náboženských autorů v 17. století.

Více o sv. Terezii od Ježíše

Ze spisů svaté Terezie od Ježíše

"Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno. Neboť on nám pomáhá, posiluje nás, nikoho neopustí; je to pravý a upřímný přítel. Jasně poznávám, že máme-li se líbit Bohu a dostat od něho veliké milosti, přeje si Bůh, aby se nám jich dostávalo prostřednictvím Ježíšova nejsvětějšího lidství, v němž má Boží velebnost zalíbení, jak to sám Bůh řekl.
...

Co můžeme chtít víc, než mít po boku tak věrného přítele, který nás neopustí v námahách a nesnázích, jak to dělají přátelé světští? Je šťastný, kdo ho upřímně a opravdu miluje a má ho stále u sebe."

Životopisy a úryvky z dopisů převzaty z breviáře