Více světců pro každý den včetně liturgických textů
najdete na
www.katolik.cz nebo na www.liturgie.cz

pondělí 14. 5. sv. Matěj

Jméno Matěj z hebrejského původu znamená "Boží dar". Apoštolem byl zvolen místo Jidáše. Podle vyprávění o této volbě (Sk 1,15-26) chodil s apoštoly po celou dobu od počátku až do Ježíšova nanebevstoupení. O jeho dalším životě nemáme věrohodných zpráv. Jeho ostatky jsou uchovávány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru (Trier) v Německu a v bazilice S. Maria Maggiore v Římě.


středa 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký, kněz a mučedník je hlavním patronem Čech. Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku) v Čechách. V letech 1369-1380 byl veřejným notářem a zároveň pracoval v úřadě generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl farářem u sv. Havla (1380-1390) a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (1389-1393). Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval svým generálním vikářem (1389-1393).

Když vyvrcholilo napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál na straně arcibiskupa a hájil svobodu a nezávislost církve na králově zvůli, zatímco král se snažil ovládnout církev a získat na svou stranu část vyššího duchovenstva. Byl podroben výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo bylo 20. března 1393 vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno a později (snad 1396) přeneseno k pohřbení do katedrály.

V následujících letech se mluvilo o další příčině jeho mučednické smrti, že totiž nechtěl porušit zpovědní tajemství. V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 19. března 1729 za svatého.

Je patronem kněží, zpovědníků, generálních vikářů, lidí od vody a bývá vzýván k ochraně mostů.

Na připomínku svátku tohoto patrona se v Praze již tradičně konají Svatojánské slavnosti Navalis. Poutní mši svatou bude letos v předvečer svátku v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po ní vyjde z katedrály průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Ponese se již tradičně relikviář s ostatky světce. Od 20.30 hodin se uskuteční slavnostní přehlídka historických a dračích lodí. Regata se pojede mezi Mánesovým a Karlovým mostem do míst, kam byl před staletími Nepomucký svržen.

 navalis
Člověk a víra, autor: Irena Grimova


čtvrtek 17. 5. Sv. Paschal Baylon

I když byl sv. Paschal Baylon původem Španěl, jeho úcta se rozšířila také v jižní Itálii. Legendy mu dokonce připisují vynález krému jménem Zabaglione, proto bývá vzýván jako patron pekařů a cukrářů. Svobodná děvčata jej prosí o přímluvu při hledání nápadníka. Faktem je, že tento světec žil ve druhé polovině 16. století a byl františkánským řeholníkem. Cesta do Paříže přes Francii zmítanou náboženskými spory a nepokoji jej přiměla napsat dílo, v němž hájil papežskou autoritu a argumentoval ve prospěch Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii – eucharistie byla středem jeho duchovního života.


sobota 19. 5. Sv. Petr Celestýn

Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci roku 1294 podařilo zvolit nového papeže. Stal se jím téměř osmdesátiletý poustevník Pietro Angelari, kněz a benediktinský řeholník, který žil v pověsti svatosti na hoře Morrone ve střední Itálii. Pietro (česky Petr) se nejprve přijetí úřadu vzpíral, ale kardinálům se ho podařilo přemluvit; volbu přijal z poslušnosti vůči církvi. Na Petrův stolec nastoupil pod jménem Celestin V. Záhy seznal, že jeho schopnosti nestačí na náročný úkol řídit celou církev, a na sklonku téhož roku abdikoval. Zemřel 19. května 1296, kanonizován byl roku 1313.


neděle 20. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice slavíme padesátý den po Velikonocích: tyto svátky jsou vyvrcholením a naplněním Velikonoc. Židé si původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Svatodušní bohoslužby charakterizují červená liturgická roucha: poukazují na žár, který by v nás chtěl roznítit Duch svatý. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem "svátost křesťanské dospělosti - biřmování".
(zdroj: www.pastorace.cz)

duch sv.

"Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali..."
(Sk 2,1-11)

Sekvence
Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit.
Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš.
Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas.
Daruj šťastný plamen svůj věrným srdcím, pamatuj na nás, k nimž ses naklonil.
Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.
Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.
Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Bohem.

zdroj životopisů: www.liturgie.cz